Румунський Майстерклас з Гастрономії

Пресреліз

РУМУНСЬКОГО ГАСТРОНОМІЧНОГО МАЙСТЕРКЛАСУ в рамках проекту “КУЛЬТУРА У ВІДДЗЕРКАЛЕННІ”

15 січня 2020 року в Сеїні (Румунія) відбувся Румунський Майстерклас з Гастрономії – один з перших міжкультурних заходів, які відбуватимуться в рамках міжнародного проекту «КУЛЬТУРА У ВІДДЗЕРКАЛЕННІ  – Реставрація Будинку Культури в Сеїні (Румунія) та Концертного Залу у Калуші (Україна) в Мультикультурні Центри».

У цьому заході взяла участь делегація з Калуша, до якої увійшли: заступник міського голови Любов Максимович, начальник управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради Любов Джуган, менеджер проекту Ігор Дидич, головний спеціаліст загальноговідділу виконавчого комітету Калуської міської ради Мар’яна Думенко, менеджер проекту з комунікацій Галина Когут, начальник управління будівництва та розвитку інфраструктури Калуської міської ради (учасник міських гастрономічних фестивалів) Богдан Грущак, головний спеціаліст з питань інвестицій та міжнародної інтеграції міської ради (організатор гастрономічних фестивалів, який особисто готує, підтримує та розробляє старовинні рецепти української кухні) Віктор Павлів, а також власний кореспондент Калуського міського телебачення (учасник гастрономічних фестивалів) Тарас Явецький.

На заході громадяни Сеїні з гастрономічними навичками та члени проектної групи поділилися досвідом приготування традиційних румунських рецептів. Українська команда активно взяла участь у приготуванні страв та була приємно вражена гостинністю румунських колег. Метою зустрічі було включити національну кухню Румунії до меню принаймні двох ресторанів Калуша, що дозволить громадянам Калуша скуштувати традиційні румунські страви. 15 січня Румунія відзначила День Національної Культури, що збільшило візуалізацію події, одночасно надавши делегації з Калуша можливість відвідати деякі цікаві історичні місця та пам’ятки культури Сеїні.

16 січня 2020 року відбулася робоча зустріч румунських та українських керівників проектів за участю законних представників обох партнерів, де обговорювались заплановані роботи щодо впровадження Проекту та майбутні кроки, які слід здійснити. З метою реалізації наступних міжкультурних заходів, запланованих в рамках Проекту, незабаром у Калуші відбудеться дзеркальна зустріч, де будуть представлені українські страви.

До відома. Міжнародний проект  « КУЛЬТУРА У ВІДДЗЕРКАЛЕННІ – Реставрація Будинку Культури в м.Сеїні (Румунія) та Концертного Залу  у м.Калуш (Україна) у Мультикультурні Центри», розпочався у вересні 2019 році і розрахований на два роки. Міжнародний проект “КУЛЬТУРА У ВІДДЗЕРКАЛЕННІ” фінансується програмою ENC CBC Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна за підтримки Європейського Союзу, договір фінансування  HUSKROUA/1702/3/1/0020.

Основна мета проекту – поглибити існуючі відносини між громадами Сеїні та Калуша та сприяти транскордонному туризму та співпраці соціально-економічно стійким шляхом, заснованим на любові до фольклору та спільній турботі щодо збереження культурної спадщини. Для досягнення цієї мети будуть дотримані три напрямки дій:

  • Реставрація двох пам’яток історичної спадщини в Сеїні та Калуші в Мультикультурні Центри
  • Організація міжкультурних заходів: Майстеркласи з гастрономії, Майстерні народної творчості, Фестиваль Культурне Віддзеркалення
  • Туристичні рекламні заходи: друковані (карти, листівки, альбоми) та онлайн (веб-сайт, мобільні додатки)
Press release

On 15th January 2020 the Romanian Gastronomy Class was held in Seini (Romania), one of the first intercultural events which will take place within the framework of the international project “CULTURE IN THE MIRROR – Restoration of Bay House in Seini (RO) and Concert Hall in Kalush (UA), into Multicultural Centres”.
A delegation from Kalush participated in this event, delegation which included the Deputy Mayor – Liubov Maksymovych, the Head of the Culture, Nationalities and Religions Department of the Kalush City Council -Liubov Dzhuhan, the Project Manager – Ihor Dydych, the Chief Specialist of the General Department of the Kalush City Council Executive Committee – Mariana Dumenko, the Project Communications Manager – Halyna Kohut, the Head of the Department of Construction and Infrastructure Development of the Kalush City Council (participant in urban gastronomic festivals)- Bohdan Hrushchak, the Chief expert on investment and international integration of the City Council (organizer of gastronomic festivals, who personally prepares, maintains and develops ancient recipes of Ukrainian cuisine) – Viktor Pavliv, as well as the own correspondent of the Kalush City Television (participant in gastronomic festivals) – Taras Yavetskyi.
At the event, Seini citizens with gastronomic skills and project team members shared the experience of cooking traditional Romanian recipes. The Ukrainian team actively participated in the preparation of the dishes and was pleasantly impressed by the hospitality of Romanian colleagues. The purpose of the meeting was to put Romanian national cuisine on the menu of at least two of Kalush’s restaurants, which will allow Kalush citizens to experience traditional Romanian dishes. Romania also celebrated National Culture Day on January 15th, which increased the visibility of the event, at the same time providing the delegation from Kalush with the opportunity to visit some of the interesting historical sites and monuments of Seini’s Culture.
On January 16th 2020, the work meeting of Romanian and Ukrainian project managers was held with the participation of the legal representatives of both Partners, where the planned work on the implementation of the Project and future steps to be taken were discussed. In order to implement the next intercultural activities planned within the Projectc, a mirror meeting will be held soon in Kalush, where Ukrainian dishes will be presented.
To attention. The International Project “CULTURE IN MIRROR – Restoration of Bay House in Seini (Romania) and Concert Hall in Kalush (Ukraine) into Multicultural Centers”, started in September 2019 and is scheduled for two years. The international project “CULTURE IN MIRROR” is funded by the Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC 2014-2020 Programme, with the  support of the European Union, financing agreement HUSKROUA /1702/3/1/0020.
The project’s general objective is todeepen existing relations between Seini and Kalush communities and promote cross-border tourism and cooperation in a socially and economically sustainable way, based upon love for folklore and common concern over preservation of cultural heritage. In reaching this objective, three lines of action will be followed:
Restoring two historical heritage monuments in Seini and Kalush, into Multicultural Centers
Organizing intercultural events: Gastronomy Classes, Folk Art Workshops, Cultural  Mirror Festival 
Touristic promotion activities: printed (maps, flyers, albums) and online (website, mobile applications) 
Partners involved in the project:
SEINI City (Romania)
Department of Culture, Nationalities and Religions of the Kalush City Council (Ukraine)
Implementation Period: September 15, 2019 – September 15, 2021 (24 months)
Total budget for the project: 1.037.081,58 Euro
Total grant: 933.373,42 Euro
Programme website: https://huskroua-cbc.eu/
Programme social media page: https://www.facebook.com/huskroua.cbc/ This publication was produced with the financial support of the European Union. Its con­tents are the sole responsibility of the Department of Culture, Nationalities and Religions of the Kalush City Council and do not necessarily reflect the views of the European Union

Партнери, які беруть участь у проекті:

  • Місто Сеїні (Румунія)
  • Управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради (Україна)

Період впровадження гранту: 15 вересня 2019 року –15 вересня 2021 (24 місяці)

Загальний бюджет проекту: 1.037.081,58 євро

Загальна сума гранту: 933.373,42 євро

Вебсайт Пограми: https://huskroua-cbc.eu/

Сторінка соціальних медіа Програми: https://www.facebook.com/huskroua.cbc/

Ця публікація була підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За її зміст несе відповідальність управління культури, національностей та релігій Калуської міської ради і вона не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу. Проект фінансується Програмою Угорщина-Словаччина-Румунія-Україна  ENI CBC 2014-2020

This project is co-financed by the European Union